Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 11
Năm 2022 : 4.547
 • Nguyễn Thị Mai Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Điện thoại:
   0963271389
  • Email:
   nguyenthimainhungc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Phạm Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0979836631
  • Email:
   phamthiyenc0pl3td@bacninh.edu.vn