Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2022 : 1.181
 • Lê Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 24-36 tháng tuổi
  • Điện thoại:
   0965337683
  • Email:
   lethihoac0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nghiêm Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi số 3
  • Điện thoại:
   0976220018
  • Email:
   nghiemthingac0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi số 3
  • Điện thoại:
   0984333713
  • Email:
   nguyenthihuongc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Lê Thị Soài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 24 - 36 tháng số 1
  • Điện thoại:
   0382559687
  • Email:
   lethisoaic0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3 - 4 tuổi số 3
  • Điện thoại:
   0978460156
  • Email:
   nguyenthilinhc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 5 - 6 tuổi số 2
  • Điện thoại:
   0981254196
  • Email:
   nguyenthiphuongc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Suốt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 4 - 5 tuổi số 2
  • Điện thoại:
   0977783212
  • Email:
   nguyenthisuotc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Lưu Thị Huê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 24 - 36 tháng số 3
  • Điện thoại:
   0977005674
  • Email:
   luuthihuec0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Trần Thị Ngà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 24 - 36 tháng số 2
  • Điện thoại:
   0868625262
  • Email:
   tranthingac0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Được
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3 - 4 tuổi số 4
  • Điện thoại:
   0705585119
  • Email:
   nguyenthiduocc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Lưu Thị Xưa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 3 - 4 tuổi số 1
  • Điện thoại:
   0392688649
  • Email:
   luuthixuac0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Trần Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên lớp 24 - 36 tháng số 3
  • Điện thoại:
   0353238659
  • Email:
   tranthitrangc0pl3@bacninh.edu.vn