Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 11
Năm 2022 : 4.547
 • Lương Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975026212
  • Email:
   luongthituyetc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Vùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0985209262
  • Email:
   nguyenthivungc0pl3td@bacninh.edu.vn
 • Ngô Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0978399076
  • Email:
   ngothihongc0pl3td@bacninh.edu.vn